WARUNKI

Platforma 07ZR

07ZR to platforma (zwana dalej „Platformą”) dla Abonentów (dalej zwanych „Abonentami”), którzy spełniają określone warunki i za pośrednictwem Internetu (strona internetowa www.07ZR) mają dostęp online do ofert zakupu opon i artykułów z nimi związanych (zwanych dalej „Artykułami”), które zamieszczają na platformie dostawcy (zwani dalej „Dostawcami”). Platforma, założona i zarządzana przez ProPneu SA (dalej zwana „Operatorem”), ułatwia dystrybucję artykułów Dostawcom oraz zakup artykułów przez Abonentów, pod warunkiem, że oferta kupna i sprzedaży nie narusza przepisów prawa lub niniejszych warunków (zwanych dalej „Warunkami”). 07ZR publikuje artykuły Dostawcy za pomocą różnych środków. Szczególnie poprzez publikację oferty lub ofert na innych stronach internetowych lub poprzez wiadomości e-mail z reklamą wysyłane do Abonentów. ProPneu SA nie sprzedaje samodzielnie produktów i w żaden sposób nie uczestniczy w umowach kupna i sprzedaży. Transakcje (kupno-sprzedaż) są zawierane wyłącznie między Dostawcami a Abonentami. Realizacja umów zawartych za pośrednictwem 07ZR odbywa się wyłącznie pomiędzy Dostawcą a Abonentem.

Rejestracja, opłaty

Tylko zarejestrowani Abonenci mogą korzystać z dostępu do platformy i wszystkich jej funkcji. Abonenci muszą płacić abonament („abonament”), aby uzyskać i utrzymać ten dostęp. Abonament jest płatny w zależności od wybranych warunków: miesięcznie, rocznie lub co dwa lata. Bez potwierdzenia rejestracji (potwierdzenia) przez operatora dostęp do platformy nie jest możliwy. Przypisanie „loginu” (nazwa użytkownika i hasło) pozwala na korzystanie ze wszystkich funkcji platformy i jest możliwy dopiero po akceptacji Warunków Ogólnych przez Abonenta.

Warunki rejestracji

Korzystanie z platformy jest zarezerwowane wyłącznie dla Abonentów z branży oponiarskiej, których firma prowadzi działalność związaną z oponami samochodowymi (dealerzy samochodowi, warsztaty mechaniczne itp.). Osoba rejestrująca się, zgadza się na polecenie zapłaty z konta bankowego dla Dostawców, u których złożyła zamówienia. Abonenci mogą zarejestrować się na platformie jako osoby fizyczne; w tym przypadku muszą mieć ukończone 18 lat, korzystać z praw cywilnych i posiadać zdolności prawne potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego on-line. W ramach obowiązującego prawa, ProPneu SA, jako operator platformy zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych. Po wypełnieniu formularza, wszelkie prawa w szczególności prawa do nazwy lub marki, nie powinny być w żaden sposób naruszone. Abonent ponosi odpowiedzialność w odniesieniu do Operatora oraz w odniesieniu do każdego innego użytkownika serwisu, w szczególności w odniesieniu do Dostawców, w sferze prawdziwości i kompletności danych. W celu rejestracji, Abonent wyraża zgodę na podanie swoich danych (także za granicą) w celu realizacji zamówień.

Zmiana danych dostarczonych przez Abonenta w późniejszym czasie

Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie, nowych danych w przypadku, gdy uległy one zmianie i są inne niż podane przy rejestracji.

Obowiązek zachowania w tajemnicy danych dostępowych, prywatności i bezpieczeństwa

Abonentowi nie wolno przekazywać i ujawniać wszelkich informacji dostarczonych przez operatora w związku z rejestracją. W szczególności zabrania się ujawniania danych dostępowych osobom trzecim („login”, nazwa użytkownika i hasło itd.). Konto nie może zostać przeniesione na inną osobę. Abonent ponosi ryzyko niewłaściwego lub nieautoryzowanego korzystania z platformy przez osobę trzecią, która miała dostęp do danych platformy, chyba, że dana osoba trzecia ma legalny dostęp do tych danych. Autoryzowane strony 07ZR oraz wszelkie strony, na których abonent jest proszony o podanie swoich danych dostępowych (w tym nazwy użytkownika i hasła) zaczynają się wyłącznie od następującej nazwy: www.07ZR. Operator zobowiązuje się nigdy nie poprosić o ujawnienie danych dostępowych („login”, nazwa użytkownika i hasło itd.) Abonenta przez telefon lub e-mail. Abonent jest zatem świadom, że dla własnego bezpieczeństwa nie może podawać tych danych przez telefon lub e-mail. Prośby te mogą pochodzić od osób trzecich udających przedstawicieli ProPneu. Abonent podaje te dane na własne ryzyko, tak samo w przypadku, gdy Abonent łączy się za pośrednictwem Internetu używając strony, której adres URL nie zaczyna się od www.07ZR. Witryna www.07ZR wykorzystuje bezpieczne szyfrowanie S.S.L. (Secure Socket Layer), aby skuteczniej chronić wszystkie dane dotyczące płatności. Dane bankowe wpłacającego znajdują się na stronie internetowej naszego dostawcy, która jest również zabezpieczona szyfrowaniem S.S.L. Żadne dane nie wychodzą zatem poza ProPneu SA. Odpowiedzialność platformy 07ZR jest zatem oczywista w tym względzie. Dane finansowe naszych klientów takie, jak informacje dotyczące kart kredytowych, nie będą przechowywane ani przekazywane osobom trzecim, nie będą także obiektem transakcji. Wszystkie te działania mają na celu zachowanie całkowitej poufności. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad dotyczących danych osobowych i plików cookie, należy skonsultować się z : https://07zr.com/pl/polityka-prywatnosci-pliki-cookie/

Dostęp testowy

Klient ma prawo uzyskać dostęp testowy (Test Access) do platformy w celu sprawdzenia jej działania. Dostęp testowy nie zezwala na aktywne uczestnictwo w Platformie, to znaczy, używając go, nie można składać zamówień. Klient w dostępie testowym nie ma dostępu do informacji na temat dostępnych produktów lub innych aktywnych funkcji platformy. Uzyskanie dostępu testowego nie jest wstępnym warunkiem koniecznym do rejestracji Abonenta.

Warunki utrzymania dostępu

Utrzymanie dostępu do Platformy przez Abonenta jest uzależnione od tego, czy Abonent będzie przestrzegał niniejszych Warunków przez cały czas trwania umowy abonamentowej. Głównie, ale nie wyłącznie, Abonent powinien przestrzegać zgodności z wymogami rejestracyjnymi (patrz art. 3 powyżej) oraz wypełniać zobowiązania finansowe (patrz punkt 2 powyżej).

Dostępność platformy oraz awarie

Operator stara się w miarę możliwości oferować stały dostęp (24h/24h, 07/07) do Platformy. Jednakże, operator nie może zagwarantować, że platforma będzie faktycznie stale dostępna, a prawo dostępu Abonenta może zostać chwilowo ograniczone; Operator w szczególności zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, aby utrzymać lub poprawić wydajność platformy (na przykład w celu utrzymania lub poprawy bezpieczeństwa i integralności serwerów, do przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania lub nowych instalacji urządzeń technicznych). Przed przerwaniem dostępu do usługi, biorąc pod uwagę interesy Abonentów, usługodawca w miarę możliwości będzie informował o tym Abonentów. W przypadku nieprzewidzianej awarii systemu, która uniemożliwia prowadzenie działalności, Operator podejmuje wszelkie środki, aby poinformować o tym Abonentów (np. prawdopodobny czas potrzebny do naprawy) za pomocą dowolnych środków komunikacji (07ZR, e-mail). Nie ma jednak pewności, że takie informacje zostaną dostarczone lub że będą kompletne. Przerwanie obsługi na dłużej niż 3 kolejne dni pozwala Abonentowi na zerwanie Umowy Subskrypcji. W tym przypadku, zebrane opłaty (nawet pobierane z góry) pozostają w ProPneu SA, a Abonent zostaje zwolniony z obowiązku zapłaty przyszłych składek.

Kary, wykluczenia, spory, rezygnacja

Operator może (także bez wypowiedzenia) czasowo lub na stałe zablokować Abonentowi dostęp do platformy (blokuje nazwę użytkownika Abonenta), gdy: Abonent nie przestrzega niniejszych Warunków. Abonent narusza w jakiś sposób swoje zobowiązania wobec operatora. Abonent narusza obowiązujące przepisy. Abonent nadal, mimo wcześniejszego ostrzeżenia, łamie prawa osób trzecich, w szczególności prawa Dostawców platformy. Abonent prowadzi konkurencyjną działalność wobec ProPneu SA. W przypadku wykluczenia czasowego lub stałego, pobrane opłaty, które zostały przekazane na konto operatora, nie zostaną zwrócone, a Abonent zobowiązany jest nadal opłacić zaległe składki. Abonent wykluczony nie ma prawa do ponownej rejestracji. W celu ponownej rejestracji wykluczony Abonent musi złożyć pisemny wniosek u Operatora za pośrednictwem poczty. Operator może, ale nie jest zmuszony do ponownej rejestracji na platformie; w tym przypadku stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu, w szczególności art. 2 i 3.

Opłaty abonentowe

Proces rejestracji na 07ZR jest bezpłatny. Abonent jednak musi się zdecydować na subskrypcję. Do wyboru ma trzy opcje: Abonament miesięczny: automatycznie odnawialny z miesiąca na miesiąc, opłata wynosi 79 zł miesięcznie Roczna subskrypcja jest automatycznie przedłużana z roku na rok, opłata wynosi 790 zł rocznie. 2 lata subskrypcji są automatycznie przedłużane na okres 2 lat. Opłata za okres 2 lat wynosi 1429 zł. Abonent zamieszkały w Polsce jest świadomy faktu, że do kwoty abonamentu należy dodać wartość podatku VAT. Opłaty abonamentowe są płatne z góry. Za miesięczną subskrypcję należy dokonać płatności pierwszego dnia każdego miesiąca. W przypadku abonamentu rocznego lub dwuletniego, płatności należy dokonać w dniu pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu rejestracji. Jeśli transakcja nie powiedzie się, Abonent ponosi koszty administracyjne, o ile jest on odpowiedzialny za niepowodzenie transakcji. ProPneu SA przesyła faktury drogą elektroniczną na adres e-mail Abonenta. Na życzenie i za dodatkową opłatą, Abonent ma możliwość otrzymywania faktur pocztą. Opłata w wysokości 9,70 zł za zamówienie, pobierana jest niezależnie od ilości zamówionych. ProPneu SA zastrzega sobie prawo do zmiany opłat (miesięczne, roczne lub półroczne), informując o tym Abonenta co najmniej na 20 dni przed datą kolejnego odnowienia.

Czas trwania umowy, odnowienie subskrypcji, rozwiązanie umowy

Abonent ma możliwość zawarcia umowy abonamentowej na okres jednego miesiąca, roku lub dwóch lat. Wyboru dokonuje się przy rejestracji na formularzu rejestracyjnym. Miesięczna subskrypcja jest automatycznie odnawiana co miesiąc, jeśli Abonent nie zgłosi na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, że chce zerwać umowę na koniec miesiąca. Oświadczenie wchodzi w życie na początku następnego miesiąca. Roczna subskrypcja jest automatycznie przedłużana z roku na rok, jeśli Abonent nie zgłosi na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej rezygnacji. Umowa zostanie przedłużona pod koniec roku. Oświadczenie wchodzi w życie na początku następnego roku. Dwuletnia subskrypcja jest automatycznie przedłużana po drugim roku, jeśli Abonent nie zgłosi na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej rezygnacji. Umowa będzie przedłużona pod koniec roku. Oświadczenie wchodzi w życie na początku drugiego roku następującego po początku umowy. ProPneu SA może wypowiedzieć umowę subskrypcji na tych samych warunkach: z wyłączeniem przypadku wcześniejszego zakończenia przewidzianego w niniejszym Regulaminie. We wszystkich przypadkach, opłata abonamentowa (nawet opłacona z góry) pozostaje na koncie ProPneu SA, a Abonent nadal musi opłacić zaległe składki.

Strony umowy zakupu i sprzedaży, składanie i przyjmowanie ofert

Abonent został wyraźnie powiadomiony, że umowa kupna i sprzedaży artykułu została zawarta bezpośrednio między nim a Dostawcą. W żadnym wypadku ProPneu SA nie jest stroną umowy zawartej w ten sposób pomiędzy Abonentem a Dostawcą. ProPneu SA nie jest przedstawicielem, ani Abonenta, ani Dostawcy w związku z zawarciem umowy kupna i sprzedaży. W tym sensie, ProPneu SA jest wyłącznie pośrednikiem. Abonent jest również świadomy tego, że zgodnie z zasadami użytkowania Platformy, dodanie artykułu (ze wskazaniem jego ceny) na Platformie nie oznacza sprzedaży, lecz ofertę. To Abonenci, którzy wyrażając zainteresowanie kupnem za pośrednictwem Platformy 07ZR, składają ofertę kupna u Dostawcy. Dostawca akceptuje ofertę poprzez wysłanie potwierdzenia zamówienia do zamawiającego Abonenta. Następnie pobiera opłatę poprzez bezpośrednie obciążanie rachunku bankowego wpłacającego Abonenta (poprzez wcześniej zlecone polecenie zapłaty). Abonent ma świadomość, że wszelkie reklamacje dotyczące zamówień i przekazywane za pośrednictwem strony internetowej 07ZR muszą mieć formę pisemną (lub wiadomości e-mail) skierowaną do działu obsługi klienta 07ZR ciągu maksymalnie 8 dni od otrzymania produktów. Wszelkie reklamacje dokonane po terminie lub w innej formie niż pisemna mogą zostać nierozpatrzone przez dział obsługi klienta 07ZR lub Dostawcę.

Usługa recyklingu

Operator jest odpowiedzialny tylko w przypadku poważnego lub umyślnego uchybienia ze swojej strony. Odpowiedzialność z powodu osób trzecich jest wykluczona. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie udziela żadnych gwarancji w związku z umowami kupna i sprzedaży zawartymi między Dostawcą, a Abonentem(kupującym) za pośrednictwem platformy (patrz art. 12 powyżej). W szczególności, ale bez ograniczeń, Operator nie ponosi odpowiedzialności ani nie daje gwarancji w związku z : nieuiszczonymi opłatami należnymi od Użytkowników ; nieuiszczonymi opłatami należnymi od Użytkowników ; dokładnością, adekwatnością lub kompletnością informacji przekazywanych przez Użytkowników 07ZR ; treści informacji przekazanych przez Abonentów do Dostawców za pośrednictwem Platformy. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Dostawców za pomocą 07ZR. Dostawcy podają wszelkie informacje na własne ryzyko i są za nie odpowiedzialni, w tym za zdolności finansowe oraz oferowane warunki umowy. ProPneu SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z treścią stron internetowych, które odsyłają do www.07ZR za pośrednictwem łącza internetowego (hiperłącza). W szczególności, ProPneu SA nie ponosi odpowiedzialności za działania serwisu innych usługodawców lub jego zawartości, np. Strony typu track and trace umożliwiające śledzenie przesyłki, udostępniane przez dostawców.

Ograniczenie odpowiedzialności

Propneu SA ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze swojej strony. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności z innego tytułu. Propneu SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie udziela żadnych gwarancji w jakiejkolwiek formie w związku z umowami zakupu i sprzedaży zawartymi między Abonentem a Dostawcą za pośrednictwem Platformy (patrz art. 12 powyżej). W szczególności, ale nie wyłącznie, Propneu SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Abonenta i nie udziela żadnej gwarancji: w odniesieniu do towarów i/lub usług należnych, dostarczonych lub świadczonych przez Dostawców, w szczególności w odniesieniu do ich jakości i przydatności; w związku z wypłacalnością lub dobrą sytuacją finansową każdego Dostawcy; w związku z dokładnością, adekwatnością lub kompletnością informacji przekazywanych przez Dostawców Abonentom za pośrednictwem Platformy; w związku z zawartością (dokładnością, kompletnością itd.) oświadczeń składanych przez Dostawców Abonentom za pośrednictwem Platformy (na przykład w związku z warunkami sprzedaży: ceny, terminy dostawy, inne warunki); w związku ze zgodnością między zamówieniem złożonym przez Abonenta a jego przeznaczeniem; w związku z faktem, że towary i/lub usługi świadczone mogą naruszać prawa osób trzecich, z uwzględnieniem, że Propneu SA nie jest ani sprzedawcą, ani importerem tych towarów; Ogólnie, Propneu SA nie może wykluczyć, a zatem nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie udziela żadnych gwarancji w związku z tym punktem, z tytułu tego, że Dostawcy wprowadzają na Platformie dane lub składają na niej oświadczenia, które nie są zgodne z rzeczywistością, prawdą lub nie są kompletne. Prawdziwość danych przekazywanych na Platformie lub oświadczeń składanych za pośrednictwem Platformy podlegają w tym zakresie zasadzie wątpliwości i Propneu SA nie gwarantuje realności lub prawdziwości tych danych lub oświadczeń. W konsekwencji, Abonent uznaje na własne ryzyko istnienie kontrahentów, ich kondycję finansową lub oświadczenia składane za pośrednictwem Platformy. Propneu SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z treścią lub działaniem stron internetowych, do których może odsyłać strona www.07ZR za pośrednictwem odnośników internetowych (zewnętrzne hiperłącza). W szczególności, ale nie wyłącznie, Propneu SA nie ponosi odpowiedzialności za działanie strony dostawcy usługi lub jej treść, do której odsyła funkcja „Track & Trace” Platformy. Propneu SA może odstąpić od wykluczeń lub ograniczeń odpowiedzialności i gwarancji wymienionych powyżej w ramach specjalnej umowy pisemnej zawartej z Dostawcą lub Abonentem na warunkach indywidualnych. 15. Możliwość przenoszenia konta. ProPneu SA może, bez uzyskania zgody Abonentów, ograniczyć wszystkie prawa i wszelkie zobowiązania Abonenta w dowolnym momencie, respektując miesięczny okres wypowiedzenia Abonenta. 16. Integralność systemu i przerwy w działaniu stron internetowych oraz platformy 07ZR. Abonentowi nie wolno zmieniać lub dodawać żadnych skryptów lub innego oprogramowania, które mogłyby zaszkodzić prawidłowemu funkcjonowaniu strony 07ZR i Platformy. Podobnie zabronione są próby zmiany lub blokowania strony 07ZR i platformy. 17. Własność intelektualna Rejestracja jako Abonent nie daje żadnych praw własności intelektualnej w odniesieniu do Platformy lub strony 07ZR.COM. Wszystkie prawa własności intelektualnej należą do Propneu SA lub osób, wobec których Propneu SA jest licencjobiorcą i w żadnym wypadku nie należą one do Abonenta. Abonentowi nie wolno kopiować, rozpowszechniać lub wykorzystywać w dowolny sposób treści strony internetowej 07ZR.COM oraz Platformy, bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody Propneu SA. Sposób korzystania z Platformy i strony ogranicza się do zasad warunków określonych w Umowie abonamentowej. Zakaz kopiowania dotyczy również kopii związanych z wynikami lub użytkowaniem wyszukiwarek („Robot/Crawler”, caches) lub innymi specjalistycznymi technologiami. Abonentowi nie wolno tworzyć odnośników ze swojej własnej strony do strony www.07ZR.COM bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody Propneu SA. 18. Odszkodowanie, zastaw Abonent nie może sprzeciwiać się wymaganym odszkodowaniom lub zastawom w stosunku do operatora, z wyjątkiem, gdy jego roszczenie jest przedmiotem prawomocnego wyroku. Przed wejściem w życie takiego wyroku, Abonent rezygnuje z odszkodowania i zastawu. 19. Komunikacja między stronami Wszystkie oświadczenia i komunikacja pomiędzy Operatorem, a Abonentem zostają uznane za zaistniałe, tylko w przypadku, gdy wysłano je w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej. Wszelką komunikację Operatora z Abonentem uznaje się za zrealizowaną prawidłowo, jeżeli została wysłana na ostatni adres pocztowy lub ostatni adres email podany przez abonenta na formularzach strony 07ZR.COM. 20. Archiwizacja niezależna, zakaz wysyłania spamu, zmiany strony, VAT Archiwizacja niezależna: Abonent jest ze swojej strony odpowiedzialny za archiwizację, w oddzielnym miejscu niezależnym od strony www.07ZR.COM, informacji pochodzących z Platformy, które są mu niezbędne jako dowody, do prowadzenia księgowości itd. Właściciel nie gwarantuje przechowywania danych, zwłaszcza zachowania kopii informacji publikowanych przez Dostawców, na Platformie lub w swoim systemie informatycznym. Zakaz niewłaściwego wykorzystywania danych osobowych: Abonent nie jest upoważniony do wykorzystywania adresów, kontaktów i adresów e-mail Dostawców, a nawet innych Abonentów, do których uzyskał dostęp za pośrednictwem Platformy, do innych celów niż wymienione w Umowie abonamentowej. Bezwzględnie zabrania się Abonentowi wykorzystywania tych danych do reklamy handlowej lub wysyłania niechcianych reklam, zwłaszcza za pośrednictwem wiadomości e-mail (spam). Zmiany strony: właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności, konfiguracji, wyglądu itd. stron internetowych strony www.07ZR.

Klauzula zachowania

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków ulegnie unieważnieniu, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy, o ile to możliwe. Unieważniony przepis zostanie zamieniony na przepis, którego znaczenie i cel są najbardziej zbliżone dla polepszenia perspektywy ekonomicznej. Ta sama klauzula ochronna ma zastosowanie mutatis mutandis w przypadku luk w regulaminie.

Zmiana warunków

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Zmienione warunki zostaną przekazane Dostawcy we wiadomości e-mail lub pocztą, co najmniej na dwa tygodnie przed datą ich wejścia w życie. Nowe warunki są uważane za przyjęte, jeżeli nie zostaną zakwestionowane w postaci wiadomości e-mail lub drogą pocztową w ciągu dwóch tygodni od ich otrzymania.

Obowiązujące prawo

Szwajcarskie prawo, z wyłączeniem norm prawa prywatnego międzynarodowego i Konwencji Wiedeńskiej o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, obowiązuje zarówno Operatora jak i Dostawcę. Te warunki nie naruszają praw pomiędzy Dostawcą, a Abonentem po zawarciu umowy przez Platformę. Sądy zwyczajne w Genewie (Szwajcaria), będą miejscem rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy Dostawcą a Operatorem. Odwołanie do Federalnego Trybunału w Lozannie jest możliwe.

Archiwizacja Faktury

KLIENT: Okres przechowywania faktur dostawców na stronie 07zr.com wynosi 3 lata. Po upływie tego terminu, należy zwracać się bezpośrednio do dostawcy, który wystawił fakturę, na warunkach prawnych dostawcy. Okres przechowywania faktur za abonament na stronie 07zr.com wynosi 10 lat od zamknięcia 1. roku podatkowego. (Szwajcarska ustawa federalna Kodeks zobowiązań, art. 958f)

DOSTAWCA: Okres przechowywania faktur przez ProPneu SA wynosi 10 lat od zamknięcia 1. roku podatkowego (Szwajcarska ustawa federalna Kodeks zobowiązań, art. 958f)

Dołącz do najlepszej europejskiej sieci profesjonalnych kupców z ponad 32 000 członków

Twój numer VAT wydaje się niepoprawny, wpisz+11 cyfr
Nieprawidłowy adres e-mail
Twój numer telefonu wydaje się niepoprawny, wprowadź 10 cyfr
Brak płatności i bez obowiązku